Riċerka

The Impact of Covid-19 on Persons with Disability

Sejħa għal persuni biex jiġu intervistati – Riċerka fuq il-livell ta’ għarfien dwar id-diżabilità fost il-professjonisti

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) ikkummissjonat lil Outlook Coop biex issir riċerka fuq il-livell ta’ għarfien dwar id-diżabilità li għandhom professjonisti. Din ir-riċerka tagħmel parti mill-proġett ESF 2.63 Għarfien, Taħriġ, Komunikazzjoni u Miżuri ta’ Sapport għal Gruppi Vulnerabbli, liema proġett hu kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew tal-Unjoni Ewropea.

L-għan ta’ dan l-istudju hu li jiġu identifikati l-ostakli li persuni b’diżabilità jiffaċċjaw meta jiġu biex jagħmlu użu minn prodotti u servizzi varji. Dan l-istudju għandu wkoll jidentifika x’taħriġ hu meħtieġ għal professjonisti varji.

Persuni b’diżabilità huma mistiedna jikkontribwixxu f’din ir-riċerka billi jipparteċipaw f’intervista li ssir onlajn. Dak li jingħad waqt l-intervisti mhux ser iwassal biex jiġu identifikati l-parteċipanti f’dan l-istudju.

Jekk inti persuna b’diżabilità u tixtieq turi l-interess tiegħek li tiġi intervistat/a, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Allison Zammit fuq [email protected] jew 22267600.

Mill-bidunett tat-twaqqif tagħha fl-1987, is-CRPD kienet produttiva ħafna prinċipalment fit-twaqqif ta’ standards u leġiżlazzjoni għall-aċċessibiltà fiżika u għall-edukazzjoni inklużiva. Wara l-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs (2000), “Ħafna mill-isfidi li jiltaqgħu magħhom il-persuni b’diżabilità huma l-oqsma ta’ aċċessibilità u edukazzjoni, iżda wkoll oqsma oħra bħall-impjieg, ir-relazzjonijiet u s-sesswalità, u l-għajxien indipendenti” (CRPD, 2018, Sottomissjoni lill-Kumitat dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità qabel il-konsiderazzjoni tiegħu tal-ewwel rapport perjodiku ta’ Malta). Fil-fatt ir-rapport annwali tas-CRPD (2017) sab li “Is-settur tal-aċċessibilità kien is-settur li dwaru l-Kummissjoni rċeviet l-aktar ilmenti ġodda matul is-sena kollha. Fl-għoti ta’ oġġetti, faċilitajiet u servizzi ġew irreġistrati 85 ilment ġdid”.

Din ir-riċerka hija maħsuba biex tindirizza kwistjonijiet ta’ diskriminazzjoni kontra persuni b’diżabilità fl-għoti ta’ prodotti u servizzi. Għandha tipprovdi mezz biex tippermetti lill-professjonisti joffru prodotti u servizzi li huma ppjanati u eżegwiti permezz ta’ approċċ ta’ Disinn Universali li partikolarment jiżgura li jkunu aċċessibbli b’mod faċli u ekwu għal persuni b’diżabilità. Fost l-oħrajn, l-istudju se jfittex:

• X’tip ta’ ostakli għal aċċess ekwu u użu ta’ prodotti u servizzi jiġu esperjenzati minn persuni b’diżabilità f’Malta.
• Liema tipi ta’ sfidi qed jiffaċċjaw prattikanti professjonali sabiex jipprovdu u joffru prodotti u servizzi li jkunu aċċessibbli b’mod faċli u ekwu għal persuni b’diżabilità, jinkludu x’tip ta’ taħriġ iħossu li għandhom bżonn biex jindirizzaw dawn l-isfidi. L-evidenza għandha tinkludi mill-inqas il-perċezzjonijiet ta’ Inġiniera, Periti, Speċjalisti fl-IT, Avukati, Meniġers tar-Riżorsi Umani, Meniġers fl-Ospitalità u t-Turiżmu, prattikanti mediċi u paramediċi (GPs, Dentisti, Infermiera), u Ħaddiema Soċjali f’Malta. (Il-lista tista’ tiġi modifikata skont is-sejbiet mill-intervisti ma’ persuni b’diżabilità).
• Ksib ta’ evidenza mill-koordinaturi tal-programm relevanti (inklużi dawk fl-UOM, MCAST, u ITS) dwar liema tip ta’ taħriġ huwa attwalment offrut fi programmi ta’ edukazzjoni professjonali inizjali fl-edukazzjoni għolja Maltija biex jippermetti lill-professjonisti relevanti jindirizzaw kwistjonijiet ta’ aċċess ekwu għall-prodotti u servizzi minn persuni b’diżabilità.

Jekk tixtieq aktar informazzjoni dwar dan l-istudju, tista’ tikkuntattja lil Ms Allison Zammit fuq [email protected] jew 22267600.

PDF: Ittra tal-istedina


Sejħa għall-parteċipanti f'riċerka dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità

Is-CRPD ikkummissjonat studju ta’ riċerka dwar persuni b’diżabilità u l-impjieg. Il-kuntrattur tar-riċerka huwa Ernst and Young (EY). Dan l-istudju ta’ riċerka huwa parti minn proġett kofinanzjat mill-ESF immexxi mill-Ministeru għall-Familja, id-Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali u li fih is-CRPD hija msieħba. It-titlu tal-Proġett huwa ‘Għarfien, Taħriġ, Komunikazzjoni u Miżuri ta’ Sostenn b’appoġġ għal Gruppi Vulnerabbli’.

L-ewwel parti se tfittex li tagħti stampa iktar ħolistika tas-sitwazzjoni tal-impjieg ta’ persuni b’diżabilità f’Malta inkluż in-numru ta’ persuni b’diżabilità fl-impjeg, in-numru li b’mod attiv qed ifittxu x-xogħol, ix-xogħol li jwettqu, il-paga tagħhom u l-kundizzjonijiet tax-xogħol (bħal ngħidu aħna f’impjieg full-time jew part-time eċċ.), in-numru ta’ persuni b’diżabilità li jistgħu jaħdmu imma li mhumiex qed ifittxu xogħol, ir-raġunijiet għaliex persuni b’diżabilità li jistgħu jaħdmu mhumiex qegħdin ifittxu xogħol, l-ostakli li jiffaċċjaw persuni b’diżabilità meta jfittxu biex jidħlu fl-impjieg, u l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi ta’ dawn l-ostakli.

Din il-parti ta’ din ir-riċerka għandha tinvolvi wkoll 300 intervista wiċċ imb wiċċ ma’ persuni b’diżabilità li bħalissa huma impjegati, li qed ifittxu impjieg, kif ukoll oħrajn li mhumiex qed ifittxu b’mod attiv l-impjieg. Il-kampjuni għandhom jinkludu persuni b’diżabilità fiżika, intellettwali, sensorjali u ta’ saħħa mentali, irġiel u nisa, minn gruppi ta’ etajiet differenti, minn Malta u Għawdex (reġjuni). Numru ta’ dawn l-intervisti għandhom isiru ma’ persuni b’diżabilità li jattendu Ċentri ta’ Taħriġ għall-Adulti.

It-tieni parti tar-riċerka se tħares lejn persuni b’diżabilità li huma impjegati u tistudja s-sitwazzjoni tagħhom fuq il-post tax-xogħol bil-għan li tenfasizza l-aħjar prattiċi. Għalhekk din ir-riċerka se tistudja persuni b’diżabilità li huma fl-impjieg, ix-xogħol rispettiv tagħhom u l-kompiti assoċjati mal-impjieg u l-employer (bħat-tip ta’ entità), kwalunkwe akkomodazzjoni raġonevoli li kienet meħtieġa, kwalunkwe taħriġ meħtieġ mill-persuna b’diżabilità, mill-employer u mill-kollegi, u jekk l-impjieg tagħhom bediex qabel jew wara l-infurzar tal-kwota ta’ 2%. Il-kampjun għandu jinkludi persuni b’diżabilità fiżika, intellettwali, sensorjali u ta’ saħħa mentali, irġiel u nisa, minn gruppi ta’ etajiet differenti minn Malta u Għawdex (skont ir-reġjuni). Se jsiru 50 intervista oħra kif ukoll 3 focus groups mal-employers. L-intervisti u l-focus groups għandhom jinkludu numru ta’ employers li jimpjegaw persuni b’diżabilità f’intrapriżi żgħar, medji u kbar f’Malta u Għawdex. In-numru ta’ persuni intervistati minn intrapriżi żgħar, medji u kbar kif ukoll in-numru li minn dawn joperaw f’Malta u f’Għawdex se jkun deċiż bejn il-Kuntrattur u l-Awtorità li toffri l-Kuntratt (Contracting Authority).

Fl-aħħar, il-kuntrattur huwa mistenni li jfassal linji gwida mmirati biex jassistu lil employers fl-identifikazzjoni ta’ għajnuniet li jistgħu jeħtieġu biex jimpjegaw persuni b’diżabilità. L-indirizz tal-preġudizzji u l-kunċetti żbaljati ta’ min iħaddem mhux biss jgħin lil persuni b’diżabilità jsibu xogħol iżda jgħinhom ukoll biex iżommu l-impjieg speċjalment meta d-diżabilità tinkiseb wara li l-persuna tkun ġiet impjegata. Il-linji gwida għandhom ikunu bbażati fuq ir-reazzjonijiet miġbura mill-intervisti ma’ persuni b’diżabilità u l-employers, kif ukoll fil-focus groups mal-employers u partijiet interessati oħra jekk meħtieġ, u ssir ir-reviżjoni tal-letteratura.

L-ittra mibgħuta bħala sejħa għall-parteċipanti – MLT

Challenging Behaviour

Linji gwida ta ‘politika dwar il-ħidma ma’ persuni b’diżabilità b’Imġieba Diffiċli (EN) u Kompendju ta’ servizzi u prodotti (EN) bħala parti mill-proġett FSE 3.105 Promozzjoni tal-Inklużjoni Soċjali ta ‘Persuni b’Diżabilità b’Imġieba Diffiċli 

Sommarju Eżekuttiv tar-rapport intitolat Is-Sitwazzjoni Kurrenti ta ‘Persuni b’Diżabilità b’ Imġieba Diffiċli f’Malta li twettqet bħala parti mill-proġett FSE 3.105 Il-Promozzjoni tal-Inklużjoni Soċjali tal-Persuni b’Diżabilità b’Imġieba Diffiċli  (MT/Faċli-biex-taqra) (PDF)

Riċerka dwar is-Sitwazzjoni ta 'Persuni b'Diżabilità f'Malta - Marzu 2014

Preżentazzjonijiet dwar ir-riżultati preliminari tar-Riċerka dwar is-sitwazzjoni ta 'persuni b'diżabilità f'Malta

Statistika dwar persuni b'diżabilità mir-Rendikont tal-2011

KNPD Study of Census 2005

Analiżi tad-dejta miċ-Ċensiment 2005 relatat ma ‘persuni b’diżabilità saret u tista’ titniżżel minn hawn. (ZIP)
Jekk jogħġbok innota li l-Kapitolu taċ-Ċensiment 00 – 07 huwa kapitoli differenti tal-istess dokument.

Sinteżi (MT/Faċli-biex-taqra) (PDF)

Tħassib prinċipali dwar ir-Riċerka dwar id-Diżabilità

Rapport Prinċipali (MT) – (PDF)

Fuljett (Zipped image files) (ZIP)

Verżjoni Faċli  (Zipped image files) (ZIP)

Riċerka dwar Ostakli għad-Diżabilità

Negħlbu l-Ostakli għad-Diżabilità: Id-Diżabilità u l-Attitudnijiet għad-Diżabilità fi ħdan il-Kuntest Malti; Perspettiva ta ‘Insider (hawn)

Rapport MOBA VIP

Persuni b’ Nuqqas ta’ Dawl  f’Malta vis-à-vis Taħriġ ta ‘Mobilità u Orjentazzjoni (MT) (PDF)

Netwerk Akkademiku ta 'Esperti Ewropej dwar id-Diżabilità

Netwerk Akkademiku ta ‘Esperti Ewropej dwar id-Diżabilità (ANED)

Riċerka dwar Ostakli għad-Diżabilità

Eurobarometer 345 dwar l-Aċċessibilità (EN)

Rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-Politika ta 'l-Istati Membri dwar it-Tfal b'Diżabilità

Rapport Prinċipali (EN)

Rapport ta’ Malta (EN)

Rapport ta ‘pajjiżi oħra jista’ jnstab hawn.